Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

WARUNKI PRZYJĘĆ

NA PRAKTYKI W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI

W GOSTYNU

  

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052)

 

 

I.          Wymagane dokumenty

 

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

1.       formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu;

2.      skierowanie ze szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni;

3.      kserokopia dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;

4.      zakres (program) praktyki;

5.      kserokopia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

6.      dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk w szkole / na uczelni;

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

8.      dwa egzemplarze umowy (wzór poniżej) podpisane przez osobę ubiegającą się o odbycie praktyk w KWP w Poznaniu

9.      inne dokumenty zgodnie z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych; 

 

II. Termin i miejsce składania dokumentów

Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP w Gostyniu składa dokumenty zaadresowane na Komendę Powiatową Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63-800 Gostyń.

UWAGA:

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.


III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

1.      Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).

2.      Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
     - zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez ucznia/studenta komórki organizacyjnej
     - możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.

3.      Kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

IV. Przebieg praktyki

1.      Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki zainteresowany:
     - zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
     - zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,
     - odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
     - zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

2.      Odbywanie praktyki polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Gostyniu.

3.      Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

1.      Praktyki w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu są nieodpłatne.

2.      Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie trwania praktyki.

3.      Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udziela ekspert ds. Kadr    i Szkolenia KPP w Gostyniu pod nr tel. 065 5758325.

Metryczka

Data publikacji 25.06.2009
Data modyfikacji 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Myszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Myszkiewicz KPP Gostyń
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Myszkiewicz
do góry