Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyniu

 

 • Rejestr śledztw i dochodzeń
 • Rejestr zastosowanych środków zapobiegawczych
 • Rejestr zabezpieczenia mienia na poczet kar i roszczeń
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Rejestr postępowań sprawdzających
 • Rejestr odmów wszczęć
 • Rejestr postępowań umorzonych w trybie rejestrowym
 • Rejestr zdjęć sygnalitycznych
 • Rejestr osób poszukiwanych
 • Rejestr osób zaginionych
 • Książka służby Międzypowiatowego Zespołu Techniki Kryminalistycznej
 • Rejestr wystąpień prokuratorskich
 • Książka wyjazdów techników kryminalistycznych
 • Książka osób zatrzymanych
 • Teczka nakazów doprowadzeń
 • Rejestr wokand
 • Rejestr nieletnich
 • Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • Rejestry wydanych notatników służbowych
 • Książka dozorów
 • Rejestr osób zatrzymanych
 • Rejestr spraw o wykroczenia
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych oraz praw jady
 • Rejestr wypadków i kolizji drogowych
 • Rejestr wydanych bloczków dowodów zastępczych i grzbietów bloczków
 • Rejestr wydania i pobrania aparatu fotograficzego
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr zaświadczeń  o odbytym przeszkoleniu w zakresie informacji niejawnych
 • Rejestr odmów wydania poświadczeń bezpieczeństwa
 • Rejestr meldunków informacyjnych
 • Rejestr kancelaryjny w sprawie ewidencji ukaranych kierowców
 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych teczek
 • Rejestr korespondencji wpływającej
 • Rejestr korespondencji wychodzącej
 • Dziennik przepisów KPP
 • Dziennik przepisów MSWiA
 • Dziennik przepisów KGP
 • Dziennik przepisów KWP
 • Dziennik korespondencji WRD
 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 • Książka pracy przyrządu kontrolno - pomiarowego
 • Rejestr przeprowadzonych pogadanek przez policjantów WRD
 • Rejestr ukaranych kierowców zza granicy RP
 • Rejestr pobrania i zdania karty kontrolnej
 • Książka doręczeń – Sąd Rejonowy
 • Książka doręczeń – Starostwo Powiatowe
 • Książka kontroli
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Rejestr poczty specjalnej
 • Zeszyt narad i odpraw Komendanta Powiatowego Policji
 • Rejestr ewidencji książek, dzienników dla dok. jawnej
 • Rejestr badań krwi na zawartość alkoholu
 • Rejestr wydanych delegacji służbowych
 • Rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych i upoważnień do odbioru i nadawania przesyłek tajnych
 • Rejestr upoważnień do wykonywania kontroli Ruchu Drogowego
 • Książka druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”
 • Rejestr spisów akt przekazanych
 • Rejestr udostępnień akt
 • Rejestr wydanych skierowań na badania w zakresie medycyny pracy
 • Akta osobowe rezerwy kadrowej
 • Wykaz kandydatów do nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego KPP w Gostyniu
 • Akta osobowe policjantów, pracowników cywilnych pracowników bezmnożnikowych
 • Karty przebiegu służby i pracy
 • Rejestr rozkazów personalnych Komendanta Powiatowego Policji
 • Ewidencja legitymacji służbowych
 • Książka etatowa
 • Rejestr rozkazów nagrodowych
 • Arkusze wyszkolenia strzeleckiego
 • Karty sprawności fizycznej
 • Rejestr wydanych legitymacji dla pracowników KPP w Gostyniu
 • Dziennik ewidencji policjantów pracowników policji zwolnionych bądź przeniesionych do innych jednostek
 • Dziennik policjantów i pracowników policji przyjętych do KPP w Gostyniu
 • Dziennik pracy dialogowej PESEL
 • Rejestr Policyjnej Poczty Elektronicznej
 • Rejestr sprawdzeń
 • Rejestr dokumentów niejawnych wprowadzonych/drukowanych systemu PSRO/PSSO
 • Ewidencja sprzętu łączności i informatyki

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2009
Data modyfikacji 08.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sebastian Myszkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Myszkiewicz KPP Gostyń
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Myszkiewicz
do góry